Sunday, 6 March 2016

Quote of the day #0038


Do you know what a foreign accent is?... it is a sign of bravery.Bạn có biết giọng điệu của người nước ngoài là gì không?... đó là dấu hiệu của sự can đảm.

Post a Comment