Thursday, 3 March 2016

Quote of the day #0037

Bí quyết thành công. Hãy đặt cả trái tim, tâm trí và tâm hồn thậm chí những hành vi nhỏ nhất của chúng ta vào những việc chúng ta đang làm.
Post a Comment