Thursday, 3 March 2016

Quote of the day #0036

Hãy bắt đầu bằng cách làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc có thể và bỗng nhiên bạn đang làm những việc tưởng chừng không thể.

Post a Comment