Thursday, 3 March 2016

Quote of the day #0035

Việc đang làm tốt nhất hôm nay là để chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai.

Post a Comment