Thursday, 3 March 2016

Quote of the day #0034

Cuộc sống này rất đơn giản nhưng chúng ta thường nhấn mạnh lên làm cho nó trở nên phức tạp.

Post a Comment