Wednesday, 2 March 2016

Quote of the day #0028

Cuộc sống là khoảng 10% những gì xảy ra với bạn và 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

Post a Comment