Friday, 4 March 2016

Phrasal verb for giving instructions

 1. If a person is very miserable (very unhappy), we could tell them cheer up.
  Nếu một người nào đó không vui, không hạnh phúc, chúng ta có thể nói họ
  "hãy vui lên"
  • cheer up: start to feel happier
 2. If we think they are taking something too seriously or become too anxious, we could tell them to lighten up or chill out.
  Nếu chúng ta đang nghĩ rằng họ đang làm một cái gì đó quá nghiêm trọng hoặc trở nên quá lo lắng, chúng ta có thể nói với họ là "
  hãy thư giản đi, bớt lo lắng" 
  • lighten up or chill out: to become more relaxed, less serious, not allow things to upset you,
 3. Who is very angry or anxious, we might tell them Calm down.Nếu ai đó rất giận giữ hoặc lo âu, chúng ta có thể nói "bình tĩnh"
  • Calm down: to stop feeling upset, angry or excited, bình tĩnh lại
 4. Many phrasal verbs used to tell people to move in some way, for example:
  • stand up: đứng lên
  • sit down: ngồi xuống
  • get off: to leave a place, rời khỏi, rời đi (nơi nào)
  • gather round: tụ tập
 5. If you want to someone to leave, you can tell them go away.Nếu bạn muốn ai rời đi chỗ khác, bạn hãy nói "cút đi, đi ra chỗ khác". Đây là hành động không lịch sự, như là đuổi ai đó
  • go away: to leave a place (nơi nào)
  • in UK, người ta không dùng từ go away, mà nói shove off, or push off
 6. It's very angry way of telling someone to leave a room, get out!. "rời khỏi đây!
  • get out: to leave an enclosed vehicle, building...
 7. If we want someone to stop talking or making a noise, we tell pipe down.Nếu bạn muốn ai đó dừng nói chuyện hoặc không làm ồn nữa, bạn nói "trật tự"
  • pipe down: to stop talking or making unnecessary noise
  • or shut up, belt up (be quiet), buckle up (US)
 8. If we have guests, we will probably greet them by asking come in.Khi bạn có khách đến nhà, bạn nói "mời vào"
  • come in: to enter a room or building
 9. Others very useful phrasal verbs for giving instruction are:
  • Hurry up: to tell someone to go faster
  • Hold on or hang on: to tell someone to wait
  • Look out or watch out: to watch what is happening and be carefull, be carefull, take care, be on guard
Post a Comment