Monday, 29 February 2016

Quote of the day #0027

Khoảng cách đôi khi có thể giúp tình yêu của bạn phát triển lên một mức độ sâu hơn với một người trái ngược nào đó nếu họ nhìn theo hướng đi xuống.

Post a Comment