Monday, 29 February 2016

Quote of the day #0025

Đừng cho tôi biết là tôi đã thay đổi khi trong thực tế tôi chỉ là đang ngừng giao dịch với bạn mà thôi.


Post a Comment