Monday, 29 February 2016

Quote of the day #0023

Đừng lo lắng về những người nói sau lưng bạn vì đó là lý do vì sao họ đứng sau lưng bạn.

Post a Comment