Monday, 29 February 2016

Quote of the day #0022

Cuộc sống tươi đẹp không phụ thuộc vào việc bạn đang hạnh phúc như thế nào, nhưng hạnh phúc của người khác như thế nào có thể là do bạn.

Post a Comment