Wednesday, 24 February 2016

Quote of the day #0020

Sách là một thứ vũ khí lợi hại nhất trên thế giới này. 

Hãy đọc sách mỗi ngày.


Post a Comment