Tuesday, 23 February 2016

Quote of the day #0014

Tình yêu không phải là khoảng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm bạn đang ở bên nhau. Mà tình yêu là mỗi ngày bạn yêu nhau được khoảng bao nhiêu


Post a Comment