Tuesday, 23 February 2016

Quote of the day #0012

Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất. Họ làm một cách tốt nhất những gì mà họ đang có.

Post a Comment