Monday, 22 February 2016

Quote of the day #0010

Một ngôn ngữ đưa bạn đến một cánh cửa của cuộc đời. Hai ngôn ngữ mở ra mọi cánh cửa về phía trước trên đường đời. - Frank Smith

Post a Comment