Monday, 22 February 2016

Quote of the day #0009

Khi bạn yêu ai đó, hãy để người ấy được tự do. Nếu người ấy thật sự là của bạn thì họ sẽ quay về bên bạn, ở bên bạn, còn không thì họ chẳng bao giờ là của bạn.

Post a Comment