Sunday, 21 February 2016

Quote of the day #0004

Thế giới là một cuốn sách và đối với những ai không đi đây đi đó chỉ đọc một trang (có khi không đọc nổi một trang) - St. Augustine 

Post a Comment