Sunday, 7 February 2016

give me a lift

Ngay chỗ tôi đang làm, có một mailing list [For-sale] để cho tất cả các thành viên gởi thông tin bán buôn, thuê nhà, vay mượn và kể cả lời khuyên, tư vấn, hướng dẫn. Tôi vẫn hay thấy mọi người hỏi đi nhờ xe từ chỗ làm về trung tâm thành phố Cambridge sớm hơn giờ xe bus (coach) đưa rước hoặc đi nhờ xe ra sân bay. Cụm từ mọi người hay dùng là give me a lift. Đó là cụm từ chúng ta tìm hiểu hôm nay.

Meaning

If you give someone a lift, you drive them from one place to another.
Nếu bạn cho ai đó một "lift", nghĩa là bạn lái xe chở họ từ một nơi này đến một nơi khác
give some a ride, to provide transportation for some [1].
----------------
[1] McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
This idiom is used widely in UK.

a free journey that you are given in someone’s vehicle. 
American uses ride replaying for lift. 
Would you like me to give you a ride to school?

Examples

I am looking for a lift to Heathrow Airport.
Tôi đang tìm kiếm đi nhờ xe đến sân bay Heathrow.
He has a car and often gives me a lift home.
Anh ấy có xe hơi và thường cho tôi quá giang về nhà.

Other meanings

to raise someone's spirits (tinh thần, linh hồn, tâm hồn) - cổ vũ động viên tinh thần của một ai đó; to make someone feel better - làm cho một người nào đó cảm thấy tốt hơn.

It was a good conversation, and her kind words really gave me a lift.
Đó là một cuộc nói chuyện tốt, và những lời tốt bụng của cô ấy thật sự đã vực dậy/động viên tinh thần của tôi (làm tôi cảm thấy tốt hơn).

Post a Comment