Tuesday, 12 January 2016

Words of day #13

Từ goose bumps nghĩa là nổi da gà trong tiếng Việt. Tình cờ xem video của Dailymail, phát hiện từ này.
This David Bowie singalong from fans in Brixton will give you goose bumps.
This David Bowie singalong from fans in Brixton will give you goosebumps
Posted by Daily Mail on Tuesday, January 12, 2016
Liên quan đến nổi da gà, có nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Hàn Quốc đã thiết ra thiết bị cảm ứng có thể đo độ nổi da gà của bạn. Nổi da gà có thể cho biết cảm nhận thực của bạn về một sự việc nào đó. Có nhiều nguyên nhân gây ra goose bumps như: cold environments (trời lạnh), strong emotions (like fear), sneezing (ắc xì), etc.

Nói thêm, bạn có thêm từ singalong: an informal occasion at which people sing songs together (một dịp tình cờ ở đó mọi người hát cùng nhau).

New Year's Eve singalong becomes internet sensation.

Post a Comment