Sunday, 3 January 2016

Unit 1 - Letting Accommodation

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ học những chủ đề liên quan đến tìm kiếm thuê nhà, phòng trọ ở Cambridge nói riêng và UK nói chung. Unit này gồm một số bài học như sau:

Lesson 1: 10 English Phrases for Renting Apartment
Post a Comment