Friday, 15 January 2016

Most Common Preposition Collocations in English

Less is more. Ít nhưng mà có vỏ đấy. Học và vận dụng nhuần nhiễn những khẩu ngữ (collocation) này thì thật tuyệt vời, không cần gì nhiều. Mình chắc điều đó luôn.

Adjective + Preposition

Image courtesy of http://goo.gl/RcUs3X

Verb + Preposition


Post a Comment