Monday, 11 January 2016

Don't give up the day job


Means someone's not very good at doing something and isn't likely ever to be successful at doing it, should continue doing normal job, rather than trying to turn hobby into a carer.

Đừng bao giờ từ bỏ công việc hàng ngày. Ở đây muốn nói rằng bạn sẽ không có thành công nếu như không có luyện tập, làm việc với nó hằng ngày khi bạn không phải là thiên tài...
Examples:
1. I wouldn't give up the day job - you're never going to the actor.
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này, nếu không bạn sẽ không bao giờ thành nghệ sĩ.
2. Do you really want to a writer? I've read your first book and my advice is "don't give up the day job".
Bạn có muốn trở thành nhà văn không? Tôi đã đọc cuốn sách đầu tay của bạn và lời khuyên của tôi cho bạn là đừng bao giờ từ bỏ công việc này.
3. Don't give up the day job - you're never going to earn a living as a singer.
Đừng bao giờ từ bỏ công việc hàng ngày của bạn nếu không bạn sẽ không bao giờ tiến đến cuộc sống như một ca sĩ.

See the video that explained this idiom:


See more here: http://www.bbc.co.uk

Post a Comment