Sunday, 8 November 2015

Idioms with PICTURE


These idioms contain the word PICTURE. They make your sentences more native and natural. But the usage of them frequently is not easy.


Picture perfect: Hoàn hảo như tranh vẽ, không còn gì để nói, quá tuyệt vời
My wedding will be picture perfect.
Đám cưới của tôi sẽ hoàn hảo như tranh, hạnh phúc như cổ tích

As pretty as a picture: dễ thương (cấp độ nhẹ hơn hoàn hảo)
My bride is as pretty as a picture.
Cô dâu của tôi dễ thương như một bức tranh tinh khôi.

Be/Look a picture: Rất đẹp và đặc biệt
She looks a picture.
Cô ấy rất đẹp và đặc biệt.

Paint a (gloomy, grim, rosy...) picture of something/somebody: Vẽ nên một bức tranh (u sầu, tàn án, lạc quan...) về... Tức là: mô tả chi tiết về...
We will paint a vivid rosy picture of the eternal love.
Chúng tôi sẽ vẽ nên một bức tranh sống động, đầy màu hồng về tình yêu vĩnh cữu.

Be the picture of Health, Misery... Trông hết sức khỏe mạnh, nghèo khổ...
I will make her the picture of happiness.
Tôi sẽ làm cô ấy thực sự hạnh phúc.

Get the picture = understand the situation: Nắm được bức tranh, hiểu được tình huống, chuyện gì đang xảy ra
I, suddenly, get the picture. It seems to be unrealistic.
Tôi chợt nhận ra vấn đề. Điều đó có vẻ hư cấu.

Alright! Today is a wet day but I had a nice kich-off. How is your day, my beloved friends. Hopefully, it's picture perfect.

Source: https://www.facebook.com/thaygiaotienganh/posts/149106815426217
Post a Comment