Saturday, 8 August 2015

Words of day #6

Bread and Butter? Bánh mì và bơ? Nhưng có đúng trong Tiếng Anh cụm từ này được dịch đơn giản vậy không các bạn?


Post a Comment