Sunday, 28 June 2015

Words of day #4

1. Có phải 100 lần định nói "Ví dụ như" thì đến 72 lần em nói "For example", 14 lần nói "Like", 13 lần nói "Such as" và một lần không nói.^^! Hôm nay có thêm một từ mới cho em nè! Đó là FOR INSTANCE, dùng hoàn toàn giống như FOR EXAMPLE nhé. (Còn nhiều từ nữa mai mốt thầy nói sau.) "After graduating, you will face up with many choices, for instance, followingfurther study, finding a professional or exploring new horizons."

2. Em thử tập dùng NUMEROUS thay cho MANY xem thế nào nhé? Nghe sẽ HAY HƠN và bớt HUYỀN THOẠI hơn đấy. smile emoticon! "There are numerous reasons for free-rider problem but here are just most integral and outstanding ones".

3. INJECT ... INTO = INVEST ... IN: Từ này hay lắm em ạ, em dùng được là ĂN ĐỨT rất nhiều người. INJECT có nghĩa là BƠM, em có hay nghe BƠM TIỀN VÀO đâu đó không? Tức là ĐẦU TƯ đó. Và không chỉ có TIỀN mới BƠM được, THỜI GIAN (time), CÔNG SỨC (effort) và nhiều thứ khác nữa. "Students should inject their time and effort into soft skills apart from their academic knowledge."Post a Comment