Wednesday, 13 August 2014

Cách dùng IF và WHETHER trong câu tường thuật

Trong một post trên trang 30 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày, tác giả đã trình bày cách sử dụng hai từ whether và if để giới thiệu câu hỏi “Yes/ No Question” trong câu gián tiếp.

 • He asked me whether I felt well.
  Anh ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy khỏe hay không?
 • We’re not sure if they have decided.
  Chúng tôi không chắc liệu họ đã quyết định chưa?
Tuy nhiên, bạn cần phân biệt cách sử dụng hai từ if và whether trong những trường hợp sau đây:

1. Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if
 • We discussed whether he should be hired.
  Chúng tôi đã thảo luận xem liệu có nên thuê anh ấy hay không?
 • They discussed whether to invest in the new idea.
  Họ đã thảo luận xem liệu có nên đầu tư cho ý tưởng mới hay không?
2. Sau giới từ thì chúng ta chỉ dùng whether
 • We talked about whether we should go or not.
  Chúng tôi đang bàn xem liệu chúng ta có nên chuyển đi hay không?
 • I looked into whether he should stay.
  Tôi đang xem xét liệu anh ta có nên ở lại hay không?
3. Với động từ nguyên thể (To infinitive) thì chúng ta chỉ dùng whether mà không dùng if
 • She can’t decided whether to buy the house or wait.
  Cô ấy không thể quyết định được nên mua ngôi nhà hay tiếp tục chờ thêm nữa.
 • He considered whether to give up the position or quit next year.
  Anh ấy đang cân nhắc xem nên từ bỏ vị trí này hay là bỏ việc vào năm tới
4. Whether được dùng mang tính nghi thức xã giao hơn, còn if được dùng với tình huống suồng sã, thân mật
 • Let me know whether you will be able to attend the conference.
  Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể tham dự buổi hội thảo
 • The CEO will decide whether this is a risk work taking.
  Ban giám đốc đang cân nhắc xem liệu điều đó có đáng để mạo hiểm hay không?
 • He asked if she had seen that film.
  Anh ấy hỏi xem liệu cô ấy đã xem phim đó chưa?
 • She wondered if Tom would be there the day after.
  Cô ấy đang băn khoăn liệu Tom có ở đây ngày mai không?
Post a Comment