Saturday, 4 January 2014

Thanks, John vs. Thank John

Tôi đã từng gặp nhiều người bạn sử dụng "Thank John" để cảm ơn. Theo tôi, cách dùng đó không được chính xác. Được học tiếng Anh từ năm 1993, tôi chắc kiến thức cơ bản và không thể nào quên được những câu nói đơn giản như thế.

Thứ nhất, nếu bạn muốn cảm ơn một ai thì đơn giản:

  • Thank you, sir/madam
  • Thank you, John

Hoặc dùng kiểu nói tắt "Thanks"

  • Thanks, sir/madam
  • Thanks, John

Không được dùng "Thank, John".

Một vấn đề nữa là, giữa "Thanks" hoặc "Thank you" và danh xưng phải có một dấu phẩy (, comma). Đây là lối dùng chuẩn của nhiều người. Tôi đã kiểm chứng một số nguồn tài liệu và có kết luận như vậy. Ta lấy một số ví dụ tương tự dùng dấu phẩy:

  • Nice work, Lan
  • Well done, Dung
  • Congratulations, Dung


Lưu ý: Tình huống sau phải bắt buộc dùng dấu phẩy

  • It's time to eat, Maman.

Nếu không dùng sẽ ra câu:

  • It's time to eat Maman.

Câu sau sai về nghĩa.
Post a Comment