Monday, 18 February 2013

Sự khác biệt giữa each other, one another và together


each other (nhau)
dùng cho 2 đối tượng thực hiện hành động có tác động qua lại

Mary and Tom love each other [Mary và Tom yêu nhau]
(người này yêu người kia và người kia cũng yêu trở lại người này => có tác động qua lại)

They look at each other [họ nhìn nhau]
(nhìn qua nhìn lại)

one another (nhau)
cách dùng giống như each other nhưng dùng khi có 3 đối tượng trở lên. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay người ta thường dùng each other thay cho cả one another

together (cùng nhau)
Dùng khi các đối tượng cùng thực hiện hành động nào đó mà không có tác động qua lại.

We go to school together [chúng tôi cùng nhau đến trường]
(mạnh ai nấy đi ,không ai tác động qua lại gì)

So sánh:

I and you kiss the baby together [tôi và bạn hôn đứa bé]
(tôi và bạn không có hôn nhau ! => tôi và bạn không có tác động qua lại, mà cùng nhau tác động lên đối tượng khác)

I and you kiss each other [tôi và bạn hôn nhau]
(tôi và bạn có tác động qua lại)

Tham khảo: http://www.englishtime.us/forum/default.aspx?g=posts&t=4310
Post a Comment