Wednesday, 20 February 2013

Học tiếng anh qua video với Mr. Duncan

Bài 1: Introduction

Bài 2: Hello/Goodbye

Bài 3: Please & Thank you

Bài 4: Response 'Please'/'Thank you'

Bài 5: Good/Bad

Bài 6: Happy/Sad

Bài 7: Health/Exercise

Bài 8: Stress/Worry

Bài 9: FAME

Bài 10: Saying Sorry

Post a Comment