Saturday, 30 January 2010

Bài 1: THIS/THAT

Chúng ta đã học các loại tính từ, và đã học chữ This/ That với nghĩa "Đây/Này/Đó /Kia". Đây là một BT kết hợp hai bài học đó.
BÀI TẬP
Từ những từ được cho, viết thành câu hoàn chỉnh theo hai mẫu:
- This/ That + Is + a/an + N.
- This/ That + N + Is + Adj.
Ex: This/ a/ house ===> This is a house.
This/ book/ new. ===> This book is new. (câu có tính từ)

1. This/ a/ car.
==> This is a car.
2. This/ car/ old.
==> This car is old.
3. That/ an/ armchair.
==> That is an armchair.
4. That/ armchair/ big.
==> That armchair is big
5. This/ a/ boy.
==> This is a boy
6. This/ boy/ tall.
==> This boy is tall.
7. That/ a/ girl.
==> That is a girl.
8. That/ girl/ short.
==> That girl is short.
Post a Comment