Tuesday, 18 August 2009

translation from vietnamnet_ topic 4

Hi-tech applied to growing cannabis
(ứng dụng công nghệ cao trong việc phát triển cây gai dầu)

VietNamNet Bridge – Opium is still being grown in 12 northern mountainous provinces while cannabis is growing in many provinces and cities, particularly in the Central Highlands, the northern delta and big cities, according to a seminar on August 14.

Nguồn VietNamNet- thuốc phiện vẫn đang được phát triển trên 12 tỉnh vùng núi trong khi đó cây gai dầu đang được phát triển trên nhiều tỉnh và thành phố đặc biệt là ở các vùng núi đồng bằng bắc bộ và các thành phố lớn, theo cuộc hội thảo chuyên đề nghiên cứu vào ngày 14 tháng 8.

The growing of plants with narcotic derivatives is developing in Vietnam and modern technology has been applied to grow cannabis, a representative from the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) said during a seminar on eliminating the growing of narcotic plants in the resort city of Da Lat, which attracted officials from 22 provinces and cities.

Sự phát triển của cây trồng có tác dụng gây mê đang được phát triển ở việt nam và công nghệ hiện đại đã ứng dụng việc phát triển cây gai dầu, đoàn đại diện từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong suốt quá trình nghiên cứu các yếu tố để phát triển cây thuốc phiện ở thành phố Đà Lạt là nơi thu hút từ 22 tỉnh thành

Nguyen Van Du, vice head of the MARD’s Economic Cooperation and Rural Development, said in the 2008-2009 crop, police discovered 46.6 hectares of opium and cannabis.

Nguyễn Văn Du, phó lãnh đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và văn phòng nông thôn cho biết trong vụ mùa năm 2008 – 2009, công an đã phá tan được 46.6 hacta thuốc phiện và cây gai dầu

Du said opium is mainly planted in 12 northern mountainous provinces while cannabis is grown everywhere, particularly the Central Highlands, the northern delta and big cities like Hanoi, HCM City and Hai Phong.

Ông Du cho biết thuốc phiện là cây trồng chủ yếu trên 12 tỉnh vùng núi, trong đó cây gai dầu được phát triển khắp mọi nơi đặc biệt là vùng cao nguyên, vùng đồng bằng bắc bộ và các thành phó lớn như Hà Nội, Tp. HCM và Hải Phòng.

Notably, police have detected some cases in which growers employed modern technology like glasshouses and artificial light in the growing of cannabis.

Đáng chú ý nhất, công an đã phát hiện ra một số trường hợp người trồng tận dụng các kỹ thuật hiện đại như buồng kính, ánh sáng nhân tạo trong việc phát triển cây gai dầu.

Some people planted opium with vegetables in remote areas so police only discovered the cases after opium was harvested.

Một số người trồng cây thuốc phiện với rau xanh trong một nơi xa xôi hẻo lánh do đó công an chỉ khám phá ra những trường hợp này sau khi cây thuốc phiện đã được thu hoạch

The MARD said it has designed a VND36.72 billion plan to support farmers in 186 communes in 16 provinces to grow highly effective plants so they will not grow opium.

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết kế hoạch này dự kiến khoảng 36.72 tỷ đồng khuyến khích nông dân trong 186 xã của 16 tỉnh phát triển hiệu quả cao nhất cây trồng vì thế họ sẽ không trồng cây thuốc phiện

Vietnam has around 15,000-22,000 drug addicts, of which, people in mountainous villages in the north and the Central Highlands account for one-third.

Toàn Việt Nam có khoảng 15.000 – 22.000 người nghiện thuốc, trong đó những người ở trên vùng núi phía bắc và cao nguyên chiếm khoảng1/3

As heroin is expensive, drug addicts often use opium and cannabis. It is said that profit from opium and cannabis can reach 200 to 250 million dong per hectare while it is only 15 to 20 million dong from a hectare of maize

Như Heroin thì đắt, những người nghiện thuốc thường sử dụng thuốc phiện và cây gai dầu. điều này nói lên rằng lợi nhuận từ cây thuốc phiện và cây gai dầu có thể vươn tới khoảng từ 200 đến 250 triệu đồng trên một hecta trong đó chỉ thu hoạch khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng từ 1 hecta bắp ngô

Vocabulary:
- cannabis (n): cây gai dầu,
- opium (n): thuốc phiện
- narcotic (n): thuốc gây mê, ma túy
- derivative (n): bắt nguồn, dẫn xuất
- crop (n): vụ, mùa thu hoạch
- notably (phó từ): đáng kể, đáng chú ý nhất
- glasshouse (n): xưởng thủy tính, buồng kính
- artifficial (n): nhân tạo, giả
- remote (a): xa xôi, hẻo lánh, tách biệt
- harvest (v): thu hoạch
- communes (n): xã
- support (v): khuyến khích, truyền đạt
- addict (a): người nghiện
- reach (n): có thể vươn tới, tầm
- maize (n): bắp, ngô
Post a Comment