Thursday, 13 August 2009

Một số phrasal verb

help (somebody) out: If you helped out, you do a part of someone's work or give some money (Nếu bạn helped out, bạn làm một phần công việc của người khác hoặc cho tiền người khác)
VD: Her parents helped her out with a $500 loan (Bố mẹ giúp cô ấy một khoản vay 500 đô la)
Post a Comment