Sunday, 23 August 2009

Adverbial

1. thus: theo cách đó, như vậy, như thế, vì vậy
ex: hold the wheel in both hands, thus
đến như nhế, tới mức này
ex: having come thus for, do you wish to continue?
2.
whence : từ đâu, do đâu
ex: no one knows whence he came
they have returned whence they came
3.
notably: đáng kể, đáng chú ý, đặc biệt, nhất là
4.
morever: hơn nữa, ngoài ra, vả lại
5.
even of/ though: dù là, ngay cho là
even now/then: mặc dù thế
even so: tuy nhiên,tuy vậy
Post a Comment